20140131

TRASAM 27.5 BUILD KIT

TRANSAM 27.5 1 KIT

TRANSAM 27.5 2 KIT


フレームカラー、サイズはご自由にお選び頂けます。